Bestelformulier Webhosting

Domeinnaam:

www.     Toevoegen

Uw gegevens:  Particulier  Bedrijf
Geboortedatum:

Bestelling:
Parkeer domein:
       alleen domeinregistratie[€ 0,05 per maand]
Web 100:
       100 MB webruimte
       5x pop3 mailbox
       5 gig dataverkeer per maand
[€ 2,00 per maand]
Web 250:
       250 MB webruimte
       10x pop3 mailbox
       10 gig dataverkeer per maand
[€ 3,00 per maand]
Web 500:
       500 MB webruimte
       15x pop3 mailbox
       25 gig dataverkeer per maand
[€ 4,00 per maand]
Web 1000:
       1000 MB webruimte
       20x pop3 mailbox
       50 gig dataverkeer per maand
[€ 5,00 per maand]
Web 2500:
       2500 MB webruimte
       25x pop3 mailbox
       100 gig dataverkeer per maand
[€ 7,50 per maand]
Radiosite small:
       geschikt voor radiozenders
       uniek ontwerp
       geen webmaster nodig
[€ 7,75 per maand]
Radiosite normal:
       geschikt voor radiozenders
       uniek ontwerp
       geen webmaster nodig
[€ 8,25 per maand]
Radiosite complete:
       geschikt voor radiozenders
       uniek ontwerp
       geen webmaster nodig
[€ 8,75 per maand]
Betaalwijze: per maand
per kwartaal
        2,5% korting
per half jaar
        5% korting
per jaar
        2 maanden gratis
Wanneer het bedrag onder de € 25,00 uitkomt, wordt uw betaalwijze aangepast, tenzij u al klant bent.
Voer hier uw klantnummer in:

Opmerkingen:


Algemene Voorwaarden:

Algemene voorwaarden Webhosting Telco
Webhosting Telco
Veldweg 31
5321 JD Hedel
Fax +31(0)73.6449944

Webhosting Telco, gevestigd en kantoorhoudende te Hedel.

 1. Definities
  1. Opdrachtnemer: Webhosting Telco, hierna Telco.
  2. Consument opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit met Telco.
  3. Ondernemer opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die vanuit de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit met Telco.
  4. Webstream: de streamingdienst die wordt aangeboden door Telco.
  5. Hosting: de hostingdiensten die worden aangeboden door Telco.
  6. Pakketaanbieding: gecombineerde aanbieding tegen een lager tarief dan gebruikelijk, maar met een langere looptijd dan gebruikelijk.
 2. Algemeen
  1. Op elke overeenkomst die Telco sluit in de hoedanigheid van opdrachtnemer zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
  2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
  3. Telco behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij Telco voor de uitvoering gebruik maakt van derden.
 3. Prijzen en tarieven
  1. Tenzij de opdrachtgever een ondernemer is, zijn alle door Telco genoemde prijzen en tarieven inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de offerte/opdrachtbevestiging genoemde termijn conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
  2. Indien de overeengekomen limiet voor het gebruik van datatraffic op de Virtuele Server wordt overschreden, stelt Telco de opdrachtgever hier van in kennis. Indien de overschrijding oploopt na de kennisgeving, is Telco gerechtigd om de overschrijding van de limiet in rekening te brengen per gebruikte GigaByte.
 4. De overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie door Telco van de aanvraag van de opdrachtgever. Indien na aanvraag van de webstream door de opdrachtgever blijkt dat de opdrachtgever nog een onbetaalde factuur heeft bij Telco of bij een Stichting Webcasting Nederland aangesloten provider, zal Telco de aanvraag niet accepteren en komt de overeenkomst niet tot stand.
  2. Bij het sluiten van de overeenkomst stemt de opdrachtgever erin toe dat Telco direct na acceptatie en derhalve voor het verstrijken van de wettelijke bedenktijd een aanvang neemt met het leveren van de diensten.
  3. Overeenkomsten met betrekking tot een pakketaanbieding van Telco kennen een minimale looptijd van twaalf hele kalender maanden.
  4. Overeenkomsten met betrekking tot overige webstream kennen een minimale looptijd van drie hele kalender maanden.
  5. De opdrachtgever kan met Telco ook een overeenkomst sluiten aangaande de afdracht van rechten aan Buma en SENA. De overeenkomst met betrekking tot de afdracht van rechten is inherent en onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst tot het leveren van de webstream en kent derhalve dezelfde looptijd.
  6. Overeenkomsten met betrekking tot overige webstream inclusief Buma en Sena kennen een minimale looptijd van zes hele kalendermaanden.
 5. Opzegging van de overeenkomst
  1. De consument opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  2. De ondernemer opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
  3. Opzegging kan slechts geschieden per aangetekend schrijven.
  4. Indien de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze voor de ondernemer opdrachtgever stilzwijgend verlengd met de periode waarvoor de oorspronkelijke overeenkomst werd gesloten.
  5. Indien de opdrachtgever een consument is, wordt de overeenkomst behoudens tijdige opzegging steeds verlengd met één maand.
  6. De overeenkomst wordt niet beëindigd door het enkele feit dat de opdrachtgever geen gebruik meer maakt van de door Telco geleverde diensten.
  7. In geval van overlijden van een particuliere opdrachtgever dienen de erven een copie van de overlijdingsakte toe te sturen. De overeenkomst van de overledene wordt stopgezet een volle kalendermaand na ontvangst van deze akte, of op de door de erven aangegeven (latere) datum.
  8. Aan Telco komt het recht toe om de overeenkomst op grond van gewichtige redenen op te zeggen.
  9. De beoordeling of er sprake is van een gewichtige reden komt toe aan Telco. Als gewichtige redenen vallen onder andere, maar niet uitsluitend aan te merken:
   1. Gebruik van illegaal materiaal, zoals auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video- of muziekbestanden waarvoor geen toestemming is verkregen of waarvoor geen auteursrechten betaald zijn, en materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving.
   2. Gebruik van adult materiaal, zoals pornografie, erotische foto’s en plaatjes, al dan niet in combinatie met kinderen of dieren, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. De beoordeling hiervan ligt bij Telco.
   3. Warez en dergelijke, hieronder valt tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP Spoofing en dergelijke en de encryptie van bovenstaande.
 6. Opschorting en ontbinding
  1. Nu Telco met instemming van de opdrachtgever steeds aanvang neemt met het leveren van de dienst vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktijd die doorgaans toepasselijk is op overeenkomsten op afstand, heeft de opdrachtgever conform artikel 7:46i lid 5 sub a niet het recht om op grond van de wettelijke bedenktijd tot ontbinding over te gaan.
  2. Indien de opdrachtgever één of meer op hem rustende verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Telco het recht om nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
  3. Telco heeft eveneens het recht om de op haar rustende verplichtingen op te schorten indien aan de zijde van de opdrachtgever sprake is van gebruik zoals omschreven in artikel 5.7 en 4.7 van deze voorwaarden.
  4. Indien bij Telco de gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever de op hem rustende verplichting niet na zal kunnen komen, heeft Telco het recht om de op haar rustende verplichtingen op te schorten. In dat geval zal Telco de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen en hem 14 dagen de tijd gunnen om middels een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichtingen. Indien de opdrachtgever hier niet binnen de genoemde termijn aan voldoet, heeft Telco het recht de overeenkomst te ontbinden.
  5. Telco komt voorts het recht toe om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
   • Aan de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept.
   • Indien met betrekking tot de opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
   • De onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemersactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst.
  6. Indien één of meerdere van de in het vorige lid beschreven situaties zich voordoen, zijn alle vorderingen die Telco op de opdrachtgever heeft direct en volledig opeisbaar.
  7. Telco heeft voorts het recht om de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever, zoals, maar niet uitsluitend, het onbetaald laten van facturen.
  8. Het hiervoor bepaalde geldt onverminderd enige andere rechten van Telco.
 7. Klachten
  1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking en 14 dagen na levering van de dienst schriftelijk te worden gemeld bij Telco.
  2. De schriftelijke kennisgeving dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Telco adequaat mogelijk kan reageren.
  3. Klachten die niet tijdig aan Telco kenbaar worden gemaakt, worden niet in behandeling genomen.
  4. Indien Telco een klacht gegrond acht, zal zij deze op de haar meest juist voorkomende wijze herstellen.
  5. De ondernemer opdrachtgever die van mening is of blijft dat Telco haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen, is gehouden binnen 12 maanden na eerste schriftelijke kennisgeving daarvan of binnen 12 maanden nadat deze kennisgeving diende te worden gedaan, in rechte door middel van dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn.
 8. Geheimhouding
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 9. Intellectueel eigendom
  1. Telco behoudt zich het intellectuele eigendom voor op alle, al dan niet bij offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Telco onverwijld te worden geretourneerd.
  2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan dergelijke ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen openbaar te maken, te verveelvoudigen, te exploiteren, te verwijderen of te wijzigen zonder toestemming van Telco.
  3. Telco behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke informatie van haar opdrachtgevers.
  4. Het in de eerste drie leden geldt onverminderd andere rechten van Telco.
 10. Betaling
  1. Betaling van de door Telco te verrichten diensten geschiedt maandelijks vooruit.
  2. Betaling dient te geschieden op de op de factuur aangegeven wijze, binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur.
  3. Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  4. Indien betaling niet, niet volledig of niet tijdig plaatsvindt, zijn alle vorderingen van Telco op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
  5. Elke bevoegdheid tot verrekening, opschorting of betaling onder aftrek, om welke reden dan ook, van de ondernemer opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  6. De opdrachtgever die niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim.
  7. De consument opdrachtgever die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert, is aan Telco de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
  8. De consument opdrachtgever die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert is aan Telco tevens vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden niet eerder in rekening gebracht dan nadat Telco de consument een herinneringssommatie heeft verzonden met een laatste betalingstermijn van 14 dagen en volledige betaling binnen die termijn uitblijft. De incassokosten voor de consument worden in rekening gebracht conform het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
  9. De ondernemer opdrachtgever die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert, is aan Telco de wettelijke handelsrente verschuldigd.
  10. De ondernemer opdrachtgever die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert, is aan Telco een vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform rapport Voorwerk II.
  11. De opdrachtgever die achtereenvolgens twee termijnen niet, niet tijdig of niet volledig betaald, wordt aan Telco na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede niet volledig, niet tijdig of niet betaalde termijn per direct álle gedurende de looptijd van de overeenkomst nog te vorderen maandtermijnen verschuldigd.
  12. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de opengevallen rente, daarna ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke kosten en tot slot ter voldoening van het oudste openstaande factuurbedrag. De vermelding door de opdrachtgever dat de betaling betrekking zou hebben op een andere factuur, doet hier niet aan af.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Jegens de opdrachtgever ondernemer is Telco slechts aansprakelijk voor directe schade die bovendien dekking vindt onder haar aansprakelijkheidsverzekering.
  2. Voorgaande lijdt uitzondering in die gevallen waarin schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Telco.
  3. Telco is jegens de ondernemer opdrachtgever nooit aansprakelijk voor (indirecte) gevolgschade.
  4. Telco is jegens de ondernemer opdrachtgever slechts aansprakelijk voor het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
  5. Telco is jegens de opdrachtgever ondernemer niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van hulppersonen.
  6. Telco is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist verstrekte informatie waarvan Telco de onjuistheid niet hoefde te vermoeden.
  7. Telco is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geplaatste content, ook niet als het gaat om content als beschreven in artikel 5.7.
  8. De opdrachtgever vrijwaart Telco voor eventuele aansprakelijkstellingen door derden.
 12. Overmacht
  1. Telco heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen door ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Telco liggen.
  2. Onder voornoemde omstandigheden worden in ieder geval, maar niet uitsluitend gebracht: leveranciers en/of onderaannemers van Telco die niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
  3. Indien voornoemde omstandigheden langer dan zes maanden aanhouden, wordt de overeenkomst voor dat gedeelte dat nog moest worden uitgevoerd, ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op schadevergoeding.
  4. Indien Telco bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Telco bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk uit te voeren en te factureren.
  5. Telco heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden betreffende overmacht zich voordoen op het moment dat Telco de overeenkomst al had moeten nakomen.
 13. Domeinnamen
  1. Virtuele Servers kunnen worden geconfigureerd met of zonder eigen domeinnaam. De leden 2 tot en met 6 zijn van toepassing indien de Virtuele Server wordt geconfigureerd met een eigen domeinnaam. De leden 7 en 8 zijn van toepassing indien de Virtuele Server wordt geconfigureerd zonder eigen domeinnaam.
  2. Indien gewenst en beschikbaar kan Telco de domeinnaam voor de opdrachtgever aanvragen. De opdrachtgever dient daartoe zelf te beoordelen of hij aan de voorwaarden voor de desbetreffende domeinnaam voldoet.
  3. De overeenkomst met betrekking tot de domeinnaam komt rechtstreeks tussen de opdrachtgever en de verstrekker van de domeinnaam tot stand, Telco is hierbij in geen enkel geval partij. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Telco en de opdrachtgever dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor verhuizing van de domeinnaam.
  4. Betaling van de aan de registratie van de domeinnaam verbonden kosten dienen door de opdrachtgever rechtstreeks aan de domeinnaam registratie instantie te worden voldaan.
  5. Telco is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuk van de domeinnaam op rechten van derden.
  6. Telco is evenmin aansprakelijk voor het niet functioneren van de domeinnaam.
  7. Indien de opdrachtgever een subdomeinnaam kiest op het domein van Telco, blijft deze subdomeinnaam te allen tijde eigendom van Telco.
  8. Telco behoudt zich het recht voor een door de opdrachtgever aangevraagde (sub)domeinnaam, zonder opgaaf van reden.
 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de overeenkomsten met Telco is Nederlands recht van toepassing.
  2. De bevoegde rechter wordt door de wet aangewezen.


  Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.